Yleiset palveluehdot

Yleiset palveluehdot
Versio 2.3 marraskuu 2022

1 Soveltamisala ja määritelmät

1.1 Nämä yleiset ehdot säätelevät niitä palveluita (myöhemmin Palvelu), joista tehdään sopimus tässä Sopimuksessa. Nämä Yleiset palveluehdot ovat ensisijaiset muihin mahdollisiin ehtoihin nähden.

1.2 Sopimuksessa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä:

  • Sopimus viittaa tähän molempien osapuolien allekirjoittamaan sopimusasiakirjaan yhdessä Yleisten palveluehtojen ja muiden mahdollisten liitteiden kanssa.
  • Sopimuskausi viittaa ajanjaksoon, jonka Sopimus kattaa.
  • Asiakas viittaa juridiseen henkilöön, joka on allekirjoittanut sopimuksen.
  • ILT viittaa yritykseen ILT Oppiminen OY (2930327-5).
  • Palvelut viittaa palveluun tai palveluihin, joita Sopimus koskee ja jotka mainitaan Sopimuksen ensimmäisellä sivulla.

2 Palveluiden muoto ja kattavuus
2.1 Palvelut ja niiden kattavuus kuvaillaan ILT:n verkkosivuilla. Palveluiden sisältö ja muoto muuttuu jatkuvasti. Tällainen muutos voi johtaa Palveluiden sisällön laajenemiseen tai supistumiseen.

3 Palveluiden käyttö
3.1 Asiakas voi käyttää Palveluita eri sovellusten ja verkkosivujen kautta, jotka voivat vaihdella ajan kuluessa.
3.2 Asiakkaan työntekijät ja oppilaat voivat käyttää palvelua kirjautumistietojen avulla, joita ei saa luovuttaa ulkopuolisille.

4 Rajoitettu käyttöoikeus
4.1 Asiakas on tietoinen, että Palvelut sisältävät tekijänoikeuslain suojaamia teoksia ja että Asiakkaalla on niihin ainoastaan rajoitettu käyttöoikeus tässä Sopimuksessa esitettyjen ehtojen mukaan.
4.2 Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palveluita muulla tavoin kuin tämä Sopimus sallii ja Asiakas huolehtii siitä, että sekä työntekijät että oppilaat/lapset kunnioittavat tekijänoikeutta.
4.3 Sisältöä saavat käyttää ainoastaan työntekijät ja lapset, jotka työskentelevät tai ovat kirjoilla Asiakkaan organisaatiossa.
4.4 Lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa erityisesti mainittuja tapauksia tai pakottavan lain alaisia tapauksia Palveluiden sisältöä ei saa kopioida.
4.5 ILT:llä on oikeus tutkia Asiakkaan tapaa käyttää Palveluita, mikäli on havaittavissa epätavallisia käyttötapoja. Sellaisessa tapauksessa ILT ja Asiakas tekevät yhteistyötä löytääkseen syyn ja ratkaisun ongelmaan, esimerkiksi lisäämällä lisenssien määrää.

5 Hinta ja maksaminen
5.1 Sopimuksessa ilmoitettu hinta ei sisällä arvonlisäveroa tai muita mahdollisia veroja.
5.2 Sopimuksessa määritelty hinta tarkistetaan vuosittain Tilastokeskuksen kuukausittain julkaisemalla kuluttajahintaindeksillä (KHI), ellei sopimuksessa ole erikseen sovittu muita hintamuutoksia kullekin vuodelle sopimuskauden aikana. Hinta on oikaistu kuluttajahintaindeksillä, perusvuosi 2015 = 100. Hintaa tarkistetaan vuosittain. Ensimmäinen tarkistus 12 kuukautta sopimuskauden alkamisen jälkeen, maksupäivänä tilastokeskuksen viimeisimpien saatavilla olevien kuukausitilastojen indeksiluvut verrattuna edellisen vuoden samaan kuukauteen.
5.3 ILT:llä on oikeus laskuttaa etukäteen jokainen Sopimusjaksoon kuuluva 12 kuukauden jakso.
5.4 Maksuehtona on 30 päivän netto. Maksun viivästyessä peritään lain mukainen viivästyskorko.

6 Sopimuskausi ja sopimuskauden jatkaminen
6.1 Tämä sopimus on voimassa Sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan.
6.2 Mikäli Sopimusta jatketaan Sopimuskauden päätyttyä, ILT:llä on oikeus muuttaa Palveluiden hintaa kulloinkin voimassa olevan palvelukohtaisen listahinnan perusteella. Lukulumon/Lukulumo koulun/Manabuan sopimuksessa ilmoitettu hinta perustuu asiakkaan määrittelemään toimintaan tai yksikköön osallistuvien oppilaiden ja/tai lasten lukumäärään. Jos tämä määrä on muuttunut Sopimuskauden päättymiseen mennessä, ILT:llä on oikeus muuttaa hintaa senhetkisen oppilaiden/lasten lukumäärän perusteella sopimusta jatkettaessa.
6.3 Jos sopimusta jatketaan, ILT:n kulloinkin voimassa olevat Yleiset Palveluehdot ovat edelleen voimassa. Ne on julkaistu ILT:n verkkosivuilla.
6.4 Sopimus jatkuu automaattisesti uudella 12 kuukauden sopimusajalla, ellei kirjallista irtisanomisilmoitusta ole ilmoitettu vähintään 30 päivää ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä edellyttäen, että hinta per oppilas ja/tai lapsi palvelua kohden ei ole korotettu enempää kuin kaudelle asetetun 5.2:n kuluttajahintaindeksin (KHI) nousu.
6.5 Huolimatta siitä, mitä yllä on todettu, mikäli Asiakas maksaa Sopimusta pidentävän laskun, pidetään tätä hyväksyntänä Palvelun sopimuskauden pidentämiselle, ja pidentämishetkellä voimassa olevat Yleiset Sopimusehdot ja hinta pysyvät voimassa.

7 Irtisanominen ja sopimuksen raukeamisen seuraukset
7.1 Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen välittömästi, mikäli toinen osapuoli syyllistyy ratkaisevaan sopimusrikkeeseen. Maksun viivästymistä pidetään ratkaisevana sopimusrikkeenä.
7.2 Sopimuksen rauettua ILT:llä on oikeus välittömästi päättää Asiakkaan käyttöoikeus Palveluihin.
7.3 Sopimuksen rauettua kaikki Palveluita koskevat maksut on maksettava välittömästi.

8 Vastuu
8.1 ILT ei vastaa epäsuorista tai jälki- ja seurausvahingoista.
8.2 Tämän Sopimuksen mukaan ILT:n vastuu ei missään olosuhteissa ylitä summaa, jonka Asiakas on vuoden aikana maksanut Palveluista.
8.3 Asiakkaan on esitettävä mahdolliset vaatimuksensa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Asiakas sai tietää tai Asiakkaan olisi pitänyt saada tietää seikasta, johon Asiakas perustaa vahingonkorvausvaatimuksensa.
8.4 ILT:n vastuu virheistä, viivytyksestä tai käyttökatkosta Palveluissa rajoittuu velvollisuuteen korjata seikka parhaan kykynsä mukaan kohtuullisen ajan kuluessa.

9 Henkilötiedot
9.1 Palvelu käsittelee tavalla tai toisella henkilötietoja, jolloin ILT:stä tulee henkilötietojen käsittelijä. Osapuolien on siksi varmistettava, että erillinen Henkilötietojen käsittelysopimus on laadittu tai laaditaan.

10 Erityisesti palvelusta Manabua
10.1 Manabua-palvelu koostuu videoista, käsitesanastoista ja tietovisoista. Käsitesanastot sekä videoiden ääniraita ja tekstitys on saatavilla usealla kielellä. ILT:n tavoitteena on ylläpitää käännösten korkeaa laatua, mutta ILT ei anna takuita virheiden puuttumisesta. Asiakas on täten tietoinen, että käännöksissä voi olla kielellisiä virheitä. Tämän lisäksi Palvelussa voi esiintyä eri kielten eri murteita ja variantteja.

11 Erityisesti palveluista Lukulumo varhaiskasvatus ja Lukulumo esiopetus- ja kouluversio
11.1 Lukulumo-palveluihin kuuluu sisällön osien käännöksiä. ILT:n tavoitteena on ylläpitää käännösten korkeaa laatua, mutta ILT ei anna takuita virheiden puuttumisesta. Asiakas on täten tietoinen, että käännöksissä voi olla kielellisiä virheitä. Tämän lisäksi Palvelussa voi esiintyä eri kielten eri murteita ja variantteja.
11.2 Palvelua Lukulumo varhaiskasvatus ei saa käyttää varhaiskasvatustoiminnan ulkopuolella (esimerkiksi lasten ja huoltajien toimesta kotona), mikäli Asiakas ei ole tehnyt sopimusta palvelusta Lukulumo Home Access.
11.3 Koskien Lukulumo Home Access -palvelua: Asiakkaalla on oikeus luoda käyttäjätunnuksia huoltajille. Asiakas vastaa itse huoltajien käyttäjätunnusten poistamisesta, kun lapsi poistuu varhaiskasvatusyksikön toiminnan piiristä.
11.4 Asiakas on tietoinen, että palveluiden Lukulumo ja Lukulumo Home Access sisältö voi erota toisistaan.

12 Muuta
112.1 Tämän Sopimuksen mukaan Asiakas ei saa luovuttaa oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan eteenpäin.
12.2 ILT saa luovuttaa Sopimuksen yhtiölle, joka kuuluu samaan konserniin. Sen lisäksi ILT saa luovuttaa Sopimuksen yhtiölle, jonka kanssa fuusioituu.
12.3 Asiakas sitoutuu käsittelemään tätä Sopimusta ja kaikkea ILT:tä ja Palvelua koskevaa tietoa luottamuksellisesti. Poikkeuksena tästä ne velvollisuudet, joita Asiakkaalla on julkisuusperiaatteen mukaan ja sovellettavien kunnallisten säädösten mukaan.

13 Sovellettava laki ja kiistanratkaisu
13.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
13.2 Mahdolliset kiistat ratkaistaan suomalaisessa yleisessä tuomioistuimessa.