Opetustilanne_Manabua

ILT-blogi: S2 -opetus ja kielitietoisuus

Aiemmin blogisarjassamme olemme keskittyneet käsittelemään monilukutaitoa (Monilukutaito – mitä se tarkoittaa? ja Monilukutaito ja lukutaidon kehitys, ) sekä Lukemaan oppimista.  ja Monikielisyyttä opetuksessa (S2-opetus eli Suomi toisena kielenä -opetus tukee oppilaan osallisuutta perusopetuksessa.) Tässä blogissa keskitymme tarkastelemaan Suomi toisena kielenä (S2) -opetusta ja kielitietoisuutta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä S2-opetuksesta

Viitaten aiempaan blogiimme S2 -opetuksesta, Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä on esitetty monia kysymyksiä, kuten: mikä on S2-oppimäärän tehtävä, kuka voi saada S2-opetusta, onko kouluilla velvollisuus järjestää S2-opetusta ja mitkä ovat S2-oppilaan arviointikriteerit. Lisäksi on kysytty, ketkä voivat saada valtionavustusta S2-opetukseen ja millä perusteella, voiko S2-oppimäärään vaihtaa kesken lukuvuoden ja niin edelleen. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin on annettu vastauksia Opetushallituksen sivuilla ja Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -esitteessä.

Mitä on kielitietoisuus ja kielitietoinen opetus?

Kielitietoisuus määritellään yleensä seuraavasti: “Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, erilaisten tekstien ja kieleen liittyvien piirteiden tietoista ja aktiivista havainnointia.” Kielitietoisuus on myös sitä, että tunnistetaan kielen merkitys oppimisessa, opetuksessa, oppimisen arvioinnissa ja yleensäkin kaikessa toiminnassa. Kielellä ajatellaan, ja sen avulla luodaan ja muovataan tietorakenteita. Kielellä myös käsitellään asioita ns. omassa päässä, eli käydään sisäistä puhetta. Kieli määrittää identiteettimme.

Oman identiteetin kehittyessä oppiminen on koettava mielekkääksi. Sitä edesauttaa mahdollisuus osallistua yhteisön toimintaan ja mahdollisuus käyttää niin omaa kuin yhteisönkin kieltä. Yleisesti tavalliseen, jokapäiväiseen vuorovaikutukseen käytetyn kielen lisäksi myös eri oppiaineilla on oma “kielensä” ja sanastonsa. Monikielisessä yhteisössä käytetään eri tiedonalojen kielen rinnalla oppilaiden omaa äidinkieltä, opetusympäristön kieltä, äidinkielien eri murteita ja puhekieltä, jolla on myös omat vivahteensa ja vaihtelunsa.

Kielitietoiseen opetukseen ja kielitietoisen opetuksen menetelmiin on alettu kiinnittää kunnolla huomiota vasta suhteellisen äskettäin, vaikka monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta on ollut kouluissa ja oppilaitoksissa jo pitkään. Opetuksessa ja oppimateriaaleissa on otettava huomioon, että oppimisen on oltava mahdollista niin oppilaan omalla äidinkielellä kuin ympäröivän yhteisön kielellä.

Kielitietoisessa koulussa osataan arvostaa kaikkia koulussa opiskeltavia ja oppilaiden käyttämiä kieliä. Eri oppitunneilla ja myös kouluympäristössä yleisesti eri kielet tuodaan luontevasti ja tasapuolisesti esiin. Kielitietoisessa koulussa opitaan tunnistamaan eri kieliin liittyviä asenteita ja keskustelemaan niistä ennakkoluulottomasti. Oppilaille on myös annettava mahdollisuus laajentaa omia kielellisiä resurssejaan monipuolisesti sekä kehitettävä niin opettajien kuin oppilaiden kielellistä tilannetajua.

Lisäksi erilaisten konkreettisten kielitekojen tekeminen on kielitietoisen koulun ja opetuksen perustehtäviä. Tällaisia kielitekoja voivat olla esimerkiksi erilaiset kieliin liittyvät teemaviikot tai kuukaudet, jolloin eri kieliä tuodaan näkyviin eri tavoin ja vaikkapa voidaan keskustella ja kommunikoida tietyllä viikolla jollakin tietyllä kielellä jne.

Kielitietoinen opettaja

Ensinnäkin kielitietoinen opettaja ymmärtää eri sisältöjen ja kielten opetuksen kulkevan käsi kädessä. Hän osaa havainnoida, minkälaista kieltä hän käyttää omassa opetuksessaan ja opetettavassa oppiaineessa. Toiseksi, kielitietoinen opettaja osaa tehdä oppilaat tietoisiksi oppiaineen kielen erityispiirteistä ja ymmärtää että eri tekstitaitoja (vrt. monilukutaito) opitaan luonnollisesti kunkin oppiaineen oppimisympäristössä.

Kielitietoinen opettaja osaa rakentaa vuorovaikutusta, joka huomioi kaikki oppilaat ja heidän omat oppimislähtökohtansa, sekä osaa osallistaa että osallistua. Tähän liittyy olennaisesti paremmin ja heikommin menestyvien oppilaiden kohtelu oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. Kielitietoinen opettaja osaa tehdä yhteistyötä myös muiden opettajien kanssa.

Kielitietoisuus ei ole vain S2-oppimäärään liittyvä asia vaan kaikkien koulun opettajien ja kaikkien oppiaineiden yhteinen kokonaisuus. Lisäksi on muistettava, että kielitietoinen toimintakulttuuri edellyttää kielitietoista johtamista, niin yhteiskunnan eri osa-alueilla, kuin kouluissa. Siksi myös johtavassa asemassa olevien on ymmärrettävä kielen ja kielten merkitys kaikessa; niin oppimisessa ja opettamisessa, kuin yksilötasolla oppilaiden oman identiteetin ja kielellisten valmiuksien rakentamisessa ja rakentumisessa.

Kaikille yhtäläinen mahdollisuus oppia!

ILT Education kehittää digitaalisia, monikielisiä pedagogisia ratkaisuja kielelliseen kehitykseen varhaiskasvatuksesta alkaen yläasteelle ja jopa aikuisuuteen saakka. Haluamme tarjota kaikille yhtäläisen mahdollisuuden oppia.

Oppiainevideoiden palvelu Manabua seuraa opetussuunnitelmaa ja sen oppiainevideot, käsitelistat, tietovisat, muistikortit sekä raahaa- ja pudota -harjoitukset on suunnattu peruskoulun 3.-9. luokkalaisille. Manabuaa on hyödynnetty laajasti myös maahanmuuttajataustaisten lasten integroimiseen osaksi kouluyhteisöjä. Manabuassa on kaikille oppilaille tuttuja oppituntien aihealueita, ja oppilaat ovat voineet helposti seurata samaa opetustuntia myös omalla äidinkielellään, tai harjoitella itsenäisesti samaa aihetta omalla äidinkielellään. Manabuaa on hyödynnetty myös maahanmuuttajien aikuiskoulutuksessa.

Lukulumo on monikielinen digitaalinen ääni-, teksti- ja kuvakirjapalvelu varhaiskasvatukseen, ja Lukulumon kouluversio on suunnattu peruskoululaisille.

 

ILT-blogi julkaisee muun muassa koulutukseen, lukemiseen ja monikielisyyteen liittyviä tekstejä ja niissä ajankohtaisia pedagogiikkaan liittyviä aiheita varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.. Oletko alan ammattilainen ja tahdot tehdä yhteistyötä kanssamme artikkelin, blogin tai vaikkapa podcastin muodossa? Ota yhteyttä markkinoinnista vastaavaamme Nina Hiltuseen, nina.hiltunen@ilteducation.com

 

 

Lisää blogeja

Kokeile maksutta 30 päivää!

Haluatko kokeilla jotakin palveluistamme?.