Oppilaita Manabua S2

ILT-blogi: S2-opetus eli Suomi toisena kielenä -opetus tukee oppilaan osallisuutta perusopetuksessa

Aiemmin blogisarjassamme olemme keskittyneet käsittelemään monilukutaitoa (Monilukutaito – mitä se tarkoittaa? ja Monilukutaito ja lukutaidon kehitys, ) sekä Lukemaan oppimista.  Tässä blogissa keskitymme tarkastelemaan Suomi toisena kielenä (S2) -opetusta ja sen merkitystä oppilaalle.

Monikielisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan perusopetuksessa tarjoamalla mahdollisuus suomen kielen opiskeluun toisena kielenä (S2). Jos oppilaan äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame, tai oppilaalla on monikielinen tausta, hän voi opiskella Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 mukaisesti suomen kieltä ja kirjallisuutta.

S2-opetus tulee kyseeseen silloin, kun oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin joillakin kielitaidon osa-alueilla, jolloin hänen osaaminensa ei anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen normaalissa vuorovaikutuksessa. Samoin jos oppilaalla ei ole edellytyksiä osallistua suomen kieli ja kirjallisuus-oppimäärän opiskeluun kielitaidon puutteiden vuoksi.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus ei ole kuitenkaan Opetushallituksen määritelmän mukaan suomen kielen tuki- ja erityisopetusta, vaan sen tavoitteet, sisältö ja arviointi noudattavat omia kriteerejään.

Suomen opiskelu toisena kielenä tähtää siihen, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, joiden avulla hän voi toimia ja opiskella yhteiskunnassa ja vallitsevassa kieliympäristössä tasapuolisesti toisten kanssa.

Tavoitteet Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksessa

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksessa on useita eri tavoitteita. Niitä ovat mm. tekstien tulkitseminen ja tuottaminen, valmiudet toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, valmiudet kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämiseen sekä monilukutaidon kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on oppia, miten kieltä käytetään kaiken muun oppimisen tukena. Oppilaan kielitietoisuuden ja oman kielellisen identiteetin rakentuminen on myös opetuksen keskiössä.

Kun ryhmässä on erikielisiä lapsia, voidaan kielten yhtäläisyyksiä ja eroja pohtia yhdessä. Muiden kielten näkyväksi tekeminen, esimerkiksi erilaisia fraaseja tai sanoja opetellen, rikastaa ja tukee lasten ja opettajien kielitietoisuutta. Tällä tavoin voidaan myös vahvistaa S2-lasten identiteettiä ja ryhmään kuuluvuuden tunnetta.​

Koska elämme monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa, oppilaiden on tärkeä oppia ymmärtämään, mikä asema suomen kielellä, kirjallisuudella ja muulla kulttuurilla tässä yhteiskunnassa on. Kieli ja kulttuuri ovat yhteiskunnassa kaikkialla läsnä; myös koulun ulkopuolella. Samoin media vaikuttaa kaikkien meidän elämäämme tavalla tai toisella, joten mediatietoisuuden ja medialukutaidon kehittäminen on myös tärkeää.

ILT Educationin monikieliset palvelut tukevat S2-opetusta

Jokaiselle lapselle kuuluu yhtäläinen mahdollisuus oppia. ILT Education tarjoaa digitaalisia, monikielisiä pedagogisia ratkaisuja kielelliseen kehitykseen varhaiskasvatuksesta alkaen yläasteelle ja jopa aikuisuuteen saakka. Lukulumo on digitaalinen ääni- ja kuvakirjapalvelu varhaiskasvatukseen, ja Lukulumon kouluversio on suunnattu esi-, ala- ja yläkoululaisille. Oppiainevideoiden palvelu Manabua seuraa opetussuunnitelmaa ja sen oppiainevideot, käsitelistat ja tietovisat on suunnattu peruskoulun 3.-9. luokkalaisille. Manabuaa on hyödynnetty laajasti myös maahanmuuttajataustaisten lasten integroimiseen osaksi kouluyhteisöä. Manabuassa on kaikille oppilaille tuttuja oppituntien aihealueita, ja oppilaat ovat voineet helposti seurata samaa opetustuntia myös omalla äidinkielellään, tai harjoitella itsenäisesti samaa aihetta omalla äidinkielellään. Manabuaa on hyödynnetty myös maahanmuuttajien aikuiskoulutuksessa.

Suomi toisena kielenä (S2) -opetus ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Opetuksen tavoitteet on määritelty erikseen vuosiluokkia 1–2 ja 3–6 ajatellen. Kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa tavoitteina on mm. tukea oppilasta niin, että hänen rohkeutensa ilmaista itseään kasvaa, sekä ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti myös draamallisin keinoin. Lisäksi oppilasta pyritään ohjaamaan muodostamaan kuva, minkälainen juuri hän on viestijänä, sekä ymmärtämään, että eri ihmiset viestivät eri tavoin.

Tekstien tulkitseminen ja tuottaminen

Tekstien tulkitsemisen osalta myös koko eliniän kattavaan monilukutaitoon ohjataan monimuotoisten tekstien merkitysten ja rakenteiden tarkastelun avulla, jolloin sanavarasto karttuu ja erilaisia käsitteitä ymmärretään paremmin. Tulkitsemisen taitoihin liittyy myös kyky keskustella lukemastaan muiden kanssa. Tekstien tuottamisen osa-alueella oppilasta ohjataan harjoittelemaan erilaisten tekstilajien tuottamista sekä omaksumaan teksteissä tarvittava sanasto ja kieliopilliset rakenteet. Lisäksi opetellaan muun muassa kirjoittamaan sekä käsin että näppäimistöllä ja suunnittelemaan erilaisia tekstejä ja tuottamaan niitä eri tavoin ja eri välineillä.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen -opetus osion tavoitteina ovat mm. oppilaan oman kielitietoisuuden kasvattaminen esimerkiksi havainnoimalla, miten hänen omassa lähiympäristössä puhutaan. Ihmisen oma kielenkäyttö vaikuttaa siihen, miten muut hänen ympärillään käyttäytyvät ja minkälaista puhetyyliä ja sanastoa käytetään.

Oppilasta kannustetaan lukemaan – ja myös kuuntelemaan – omalle ikäkaudelleen ja kielitaidolleen sopivaa kirjallisuutta sekä perehtymään itseään kiinnostavaan kirjallisuuteen. Olennaisena osana on myös mm. kirjaston käytön opettelu ja tutustuminen lastenkulttuuriin.

S2-kielen opetussuunnitelmassa opetellaan myös tunnistamaan eri kieliä ja kulttuureita ja arvostamaan niitä sekä eläytymään erilaisten ihmisten asemiin ja elämäntilanteisiin. Näin mm. vähennetään ja ehkäistään ristiriitatilanteita, jotka voivat johtua kielellisistä tai kulttuurisista eroavaisuuksista.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Kieltä tarvitaan kaikenlaisissa yhteyksissä ja myös muiden aineiden opiskelussa. Tärkeää on rakentaa oppilaan kanssa myönteinen käsitys itsestä viestijänä ja lukijana sekä tekstien tuottajana. Hyvä kielitaito auttaa muidenkin aineiden opiskelussa ja uusien asioiden omaksumisessa. Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin tekstilajeihin ja niille ominaisiin piirteisiin.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on tärkeässä osassa, kun etsitään tietoa ja opetellaan tuottamaan sitä. Samalla tarkastellaan tietoa eettisestä näkökulmasta, ja perehdytään siihen mm. tekijänoikeuksien, yksityisyyden ja tietosuojan kannalta.

Vuosiluokilla 3–6 näitä asioita käsitellään vieläkin laajemmin ja seikkaperäisemmin, soveltaen ja monipuolistaen. Tarkemmat opetussuunnitelman kuvaukset ja koko opetussuunnitelma on luettavissa ja ladattavissa Opetushallituksen sivuilta.

Lukulumon varhaiskasvatus- ja kouluversioihin on kerätty laaja valikoima laadukasta kirjallisuutta ja eri kirjallisuuden lajeja tietokirjoista, runoista ja loruista seikkailuun ja fantasiaan. Kirjoja löytyy suomenkielen lisäksi lähes 70 muulla eri kielellä, joten sitä käytetään paljon S2-opetuksessa ympäri Suomen.

Lue lisää

Lukulumo varhaiskasvatukseen

Lukulumo kouluun

Manabua

ILT-blogi julkaisee muun muassa koulutukseen, lukemiseen ja monikielisyyteen liittyviä tekstejä ja niissä ajankohtaisia pedagogiikkaan liittyviä aiheita varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.. Oletko alan ammattilainen ja tahdot tehdä yhteistyötä kanssamme artikkelin, blogin tai vaikkapa podcastin muodossa? Ota yhteyttä markkinoinnista vastaavaamme Nina Hiltuseen, nina.hiltunen@ilteducation.com

 

Lisää blogeja

Kokeile maksutta 30 päivää!

Haluatko kokeilla jotakin palveluistamme?.