ILTs Advisory Board

För att verifiera vår effektivitet och även säkerställa att framtida produktförbättringar är i linje med den senaste forskningen har vi anlitat en Advisory Board bestående av forskare inom området läskunnighet och flerspråkighet. Styrelsen träffas regelbundet och är tillgänglig för att hantera när produktförbättringar dyker upp

Barbro Westlund har en mångårig bakgrund som lågstadielärare och senare som lärarutbildare vid Stockholms universitet. Hon har vidare författat pedagogisk litteratur som vänder sig till såväl förskolan som till grundskolan. Hon fick också Skolverkets förtroende att skriva en kunskapsöversikt som rör läsförståelsens komplexitet och att skriva lärarhandledningen till Polylino.

Barbro Westlund

Fil.dr i didaktik, f.d. lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet

Anna Eva Hallin är leg. logoped med en doktorsexamen från New York University. Hennes fokus i forskning och undervisning är språk-, läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos barn och ungdomar, särskilt språkstörning/DLD och dyslexi. Hon biträdande lektor vid Enheten vid Logopedi på Karolinska Institutet där hon undervisar och forskar, och hon driver www.språkforskning.se för att sprida forskningsbaserad kunskap om dessa områden genom att blogga, föreläsa, skriva böcker/bokkapitel och opinionsbilda.

Anna Eva Hallin

Monica Axelsson är professor emerita i tvåspråkighet och svenska som andraspråk. Hennes forskning har rört utvecklingen och undervisningen av svenska som andraspråk för barn i alla åldrar och vuxna. Studier i Sveriges sameskolor har handlat om hur både samiskan och svenskan ges utrymme i undervisningen. Genom etableringen av begreppet ämneslitteracitet fokuserades den dubbla uppgiften för t.ex. nyanlända att både lära sig språket svenska och samtidigt utveckla sina kunskaper i olika skolämnen.

Monica Axelsson